Ouderschapsverlof Primair Onderwijs

In de CAO Primair Onderwijs is vastgelegd dat je voor ouderschapsverlof in aanmerking komt wanneer je als ouder tot een kind in een familierechtelijke betrekking staat of blijkens een verklaring uit de Basisregistratie personen (BRP) op hetzelfde adres woont en of wanneer je duurzaam de verzorging en opvoeding van een kind op je hebt genomen.

Per kind heb je als ouder recht op 1040 klokuur onbetaald ouderschapsverlof, hiervan mag maximaal 415 klokuur opgenomen worden als betaald ouderschapsverlof. Volgens de CAO PO mag een medewerker meer uur aan betaald ouderschapsverlof opnemen dan via de wet in de basis is geregeld.

Betaald ouderschapsverlof

Bij een fulltime betrekking heb je als ouder per kind recht op 415 klokuren ouderschapsverlof met behoud van salaris. Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet gedurende het eerste levensjaar van het kind behoudt hij of zij 75% van zijn salaris. De werkgever kan hier een uitkeringsaanvraag voor indienen bij het UWV. Resteren er nog klokuren, dan kan het ouderschapsverlof dat nog niet is opgenomen tijdens het eerste levensjaar opgenomen worden uiterlijk tot de datum waarop het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet gedurende deze periode behoudt de werknemer 55% van zijn salaris. Dit wordt geƫffectueerd door in elke maand waarin je betaald ouderschapsverlof geniet, een gelijk percentage op het salaris in te houden.

Wanneer je na afloop van het verlof binnen 6 maanden minder gaat werken, moet je voor het verschil tussen de oude en nieuwe werktijdfactor het salaris dat je in een periode van twee jaar voor de vermindering van de werktijd teveel hebt genoten terugbetalen. Met uitzondering van het gedeelte van betaald ouderschapsverlof dat is opgenomen in het 1e levensjaar van het kind. Weet je bij aanvang van het verlof al dat je aansluitend of binnen een half jaar minder gaat werken, dan is het verstandig het maximale verlof op basis van deze lagere factor te berekenen. Op deze manier hoef je achteraf geen salaris terug te betalen.

Indien je binnen een jaar na het verlof met ontslag gaat, dan betaal je het salaris terug dat je in een periode van twee jaar voor vermindering van de werktijdfactor heeft genoten. Wanneer je minder gaat werken of ontslag neemt omdat je bij een andere onderwijsinstelling (bekostigd door de rijksoverheid) gaat werken, geldt de terugbetalingsregeling niet.

Onbetaald ouderschapsverlof

Het betaalde ouderschapsverlof kan worden verlengd of aangevuld met onbetaald ouderschapsverlof. Bij een fulltime betrekking heb je per kind recht op 625 klokuur onbetaald verlof (naast 415 klokuur betaald verlof). Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Ook hier geldt weer dat het verlof opgenomen mag worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Opschorten verlof

Wanneer je op grond van onvoorziene omstandigheden je verlof niet wilt opnemen of niet voort wilt zetten, stemt je werkgever hiermee in tenzij hier gewichtige redenen tegen zijn. Wanneer het verlof niet voortgezet wordt, vervalt het recht op het overige deel van het verlof, tenzij het verlof van rechtswege wordt opgeschort wegens ziekte en/of zwangerschapsverlof.

Aanvraagprocedure

Het verlof moet ten minste acht weken voor aanvang schriftelijk aangevraagd worden bij je werkgever. Je kan hiervoor gebruik maken een formulier. Vanuit de inlog in het Personeel- Salarissysteem HR2day, ga je via wijzigen naar het proces Ouderschapsverlof;

Via dit proces dien je een formulier in te vullen. Dit schema is van belang om de verloffactor te kunnen berekenen. Het schema kan als volgt worden ingevuld:

  • Vul per week de uren in die je aan ouderschapsverlof op gaat nemen. Bij betaald verlof vul je dit in onder BOV en bij onbetaald verlof onder OOV.
  • Tijdens vakanties en feestdagen hoef je geen verlof op te nemen, deze dagen hoef je niet in te vullen met uren.
  • Dit formulier kan je vervolgens uploaden in het proces.
  • Vergeet niet op de knop indienen te klikken zodat de aanvraag is ingediend. 

Uitzondering: Het kan voorkomen dat het schoolbestuur waarbij je werkzaam bent het proces Ouderschapsverlof voor je indient. Neem dan contact op met je werkgever.

Overgangsregeling

De regeling zoals hierboven beschreven is van toepassing vanaf 2 augustus 2022. Hier is een overgangsregeling voor vastgesteld. Afspraken die tussen werkgever en werknemer voor 14 juli 2022 zijn gemaakt ten behoeve van een kind die reeds de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, blijven geldig tot uiterlijk schooljaar 2023/2024.

Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 8, artikel 8.17 t/m 8.19b.

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK